4

Víceúčelová sportovní hala Měnín - společný projekt Tělocvičné jednoty Sokol Měnín a Obce Měnín.
TJ Sokol Měnín získala dotaci od MŠMT – výstavba víceúčelové sportovní haly může začít!

Vše začalo v roce 2017, kdy se TJ Sokol Měnín pokoušela najít a získat dotaci na opravu a rekonstrukci budovy sokolovny.

Řízením osudu, tedy naprostou náhodou jsme objevili speciální dotační titul MŠMT 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Tento program byl určen výhradně pro Tělocvičné a Tělovýchovné jednoty a Sportovní kluby. Proč speciální? Poskytuje totiž pokrytí až 70% uznatelných nákladů (maximálně však 30.000.000,- Kč) a dotace je vyplácena ex ante (tedy předem)! Další podmínkou je dofinancování, všech nákladů spojených s výstavbou a provozem, vyšším územně správním celkem, tedy obcí, městem, krajem. Soukromé prostředky nejsou povoleny!

Dne 25.04.2019, proběhlo řádné zasedání zastupitelstva Obce Měnín, na kterém bylo uzavřeno tzv. MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI při přípravě a realizaci projektu „Výstavba víceúčelové sportovní haly Měnín" mezi TJ Sokol Měnín a Obcí Měnín. Všichni zainteresovaní začali pracovat na projektové dokumentaci a na vydání stavebního povolení, jež muselo nabýt právní moci nejpozději v den ukončení příjmu žádostí o dotaci, tedy do 31.10.2019.

Po několika měsících složitých příprav, nesčetných jednání, a především obrovskému penzu prací jsme 31.10.2019 doručili žádost o poskytnutí dotace na MŠMT. Po nekonečném 5 měsíčním čekání jsme 06.03.2020 obdrželi první dobrou zásadní zprávu, a to že TJ Sokol Měnín byla navržena MŠMT k financování tohoto projektu. Opět začal souboj s časem, neboť do 30.04.2020 musela být MŠMT předložena tzv. "Povinná dokumentace", jejíž nedílnou součástí musela být podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Po 55 dnech a 54 probdělých nocích se vše podařilo a 30.04.2020 byly všechny "Povinné dokumenty" odeslány datovou schránkou na MŠMT. ... Dne 03.06.2020 jsme obdrželi oficiální finální rozhodnutí o tom, že se Tělocvičná jednota Sokol Měnín stala příjemcem dotace (identifikační číslo dotace EDS: 133D531009479). Následně dne 11.06.2020 byla, na nově zřízený speciální "Projektový účet" TJ Sokol Měnín, připsána částka 29.815.570,- Kč.

Společný projekt Tělocvičné jednoty Sokol Měnín a Obce Měnín tak získává reálnou podobu! TJ Sokol Měnín poskytne pro výstavbu haly výše zmíněnou dotaci a pozemky v areálu sokolovny. Obec Měnín pak poskytne finanční prostředky na dofinancování celého projektu. Celkové náklady na výstavbu a vybavení sportovní haly, na terénní úpravy a parkovací plochy a další návazné práce jsou odhadovány ve výši 52.000.000,- Kč.

Celý areál TJ Sokol Měnín pak postupně přejde do vlastnictví obce Měnín. V první fázi to budou pozemky a budovy nesouvisející se sportovní halou. Následně (po 10 letech, tzn. po době udržitelnosti projektu) pak bude do vlastnictví obce převedena samotná hala a zbývající část pozemků.

Dovolujeme si vyjádřit hlubokou úctu a poděkování všem představitelům Obce Měnín, bez jejichž pomoci by se tento projekt nemohl nikdy uskutečnit. Děkujeme všem radním a zastupitelům. Speciální poděkování pak patří panu starostovi Mgr. Daliborovi Goldovi!

O dalším postupu prací Vás budeme průběžně informovat na stránkách TJ Sokol Měnín, Obce Měnín a na Facebooku. Stavba by měla být dokončena nejpozději 31.12.2020 a kolaudace by se měla uskutečnit nejpozději v průběhu února 2021. Datum slavnostního otevření haly doposud nebylo stanoveno, ale přesto bychom Vás již nyní chtěli co nejsrdečněji pozvat!

TJ Sokol Měnín a Obec Měnín

Důležité odkazy:

www.sportovnihalamenin.cz
www.facebook.com/sportovnihalamenin 
@sportovnihalamenin
www.facebook.com/groups/hazenamenin/
www.hazenamenin.cz, resp. www.sokolmenin.cz
www.menin.cz

hala vizualizace 001

hala vizualizace 002

hala vizualizace 003

hala vizualizace 004