1

Vážené sestry, vážení bratři.

Volební valná hromada TJ Sokol Měnín se uskuteční v sobotu 26.03.2022, 17:00h. ve sportovní hale Měnín (SportBar). Prezence od 16:45h!

Program VH:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba nového starosty, místostarosty, jednatele, členů výboru a kontrolní komise
5. Volba vyslanců a náhradníků na valnou hromadu župy na období 2022–2025
6. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
7. Zpráva o hospodaření jednoty
8. Schválení účetní závěrky za uplynulý rok
9. Zpráva kontrolní komise
10. Zprávy o činnosti oddílů
11. Převod majetku TJ Sokol Měnín na obec Měnín
12. Plán činnosti na další období
13. Návrh rozpočtu na příští období
14. Diskuse, připomínky, návrhy
15. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
16. Závěr

Děkujeme, se sokolským pozdravem NAZDAR!