3

Vážené sestry, vážení bratři.

Valná hromada TJ Sokol Měnín se uskuteční v sobotu 26.06.2021, 17:00h. v sále sokolovny Měnín. Prezence od 16:45h! Po valné hromadě bude následovat prohlídka sportovní haly.

Program VH:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Plán činnosti na další období
9. Návrh rozpočtu na příští období
10. Diskuse, připomínky, návrhy
11. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
12. Závěr + prohlídka sportovní haly

Děkujeme, se sokolským pozdravem NAZDAR!

Výbor TJ Sokol Měnín