3

Valná hromada (v náhradním termínu).

Vážené sestry, vážení bratři. Dobrý den, nazdar!

V náhradním termínu se v sobotu 23.05.2020 v sokolovně Měnín uskuteční valná hromada TJ Sokol Měnín. Prezence 16:45 h., zahájení VH 17:00 h.

Program VH:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Výstavba víceúčelové sportovní haly – informace o stavu
9. Převod části majetku na Obec Měnín
10. Plán činnosti na další období
11. Návrh rozpočtu na příští období
12. Diskuse, připomínky, návrhy
13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
14. Závěr

Účast všech dospělých členů TJ Sokol Měnín (členů s hlasovacím právem) velmi nutná!

Aby bylo možno VH uskutečnit, je nutno dodržet tyto předepsaná opatření:
- omezení počtu nejvýše 100 osob v prostoru ve stejném čase: jen účast výboru a členů s hlasovacím právem
vzdálenost mezi jednotlivými osobami min. 2 m - (ohled na seniory!): konání proběhne ve velkém sále
- zajištění dezinfekčních prostředků při vstupu: při vstupu do budovy Sokolovny použijte na ruce rozprašovač s dezinfekcí (umístěn u hlavního vstupu)
- ochrana dýchacích cest: použijte vlastní roušku
minimalizace společného času v prostoru: jednání VH proběhne bez zbytečných průtahů
využití ostatních prostor: pouze toalety

Děkujeme všem za účast.

výbor TJ Sokol Měnín