3

Vážené sestry, vážení bratři. Dobrý den, nazdar!

S ohledem na situaci, která panuje (nejen) v ČR, a s ohledem na opatření přijatá vládou ČR,
jsme nuceni valnou hromadu, naplánovanou na 21.03.2020, zrušit.

Náhradní termín valné hromady bude oznámen v momentě, kdy se situace v ČR uklidní a bude oficiálně umožněno tuto akci uskutečnit.

výbor TJ Sokol Měnín


=============================


Vážené sestry, vážení bratři. Dobrý den, nazdar!

V sobotu 21.03.2020 se v sokolovně Měnín uskuteční valná hromada TJ Sokol Měnín. Prezence 16:45 h., zahájení VH 17:00 h.

Program VH:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Výstavba víceúčelové sportovní haly – informace o stavu
9. Převod části majetku na Obec Měnín
10. Plán činnosti na další období
11. Návrh rozpočtu na příští období
12. Diskuse, připomínky, návrhy
13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
14. Závěr

Účast všech dospělých členů TJ Sokol Měnín (členů s hlasovacím právem) velmi nutná!

výbor TJ Sokol Měnín