4

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Měnín.

Dovolujeme si pozvat všechny (předevšímm dospělé) členy na vlnou hromadu naší TJ
- Sobota 16.03.2019, 17:00h. | prezence 16:45h.
- Sokolovna, Měnín 250, 664 57 Měnín

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Projektová dokumentace - výstavba víceúčelové sportovní haly
9. Převod části majetku na Obec Měnín
10. Plán činnosti na další období
11 . Návrh rozpočtu na příští období
12. Diskuse, připomínky, návrhy
13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
14. Závěr

Výbor TJ Sokol Měnín